Withheld Meaning In Tamil

-

Withheld Meaning In Tamil

 • தடைக்கப்பட்ட
 • நிறுத்திவைக்கப்பட்டது
Withheld Meaning In Tamil

“வைத்ஹெல்டு” என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம், மீண்டும் வைக்கப்பட்டுள்ள, வெளிப்படுத்தப்படாத அல்லது வெளிப்படுத்தப்படாத ஒன்றைக் குறிக்கிறது.

Withheld Meaning Synonyms

 • Retained
 • Concealed
 • Suppressed
 • Reserved
 • Concealed
 • Kept Back
 • Hidden
 • Restrained
 • Denied
 • Secured

Withheld Meaning Antonyms

 • Revealed
 • Disclosed
 • Shared
 • Exposed
 • Unveiled
 • Unrestricted
 • Opened
 • Released
 • Shared
 • Unconcealed

Examples Of Withheld Meaning

 • The Company Withheld Information About The Impending Layoffs Until The Last Moment.
 • The Witness Withheld Crucial Evidence During The Trial.
 • She Withheld Her True Feelings To Avoid Hurting Her Friend’s Feelings.
 • The Government Agency Withheld The Documents From Public Access.
 • He Withheld Payment Until The Service Was Completed To His Satisfaction.
 • The Teacher Withheld The Grades Until All Assignments Were Completed.
 • The Bank Withheld Funds From The Account Due To Suspicious Activity.
 • The Journalist Withheld The Identity Of Their Source To Protect Their Anonymity.
 • The Doctor Withheld The Diagnosis Until Further Tests Were Conducted.
 • The Parents Withheld Permission For Their Child To Attend The Overnight Field Trip.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts