Widow Meaning In Tamil

-

Widow Meaning In Tamil

“விதவை” என்ற சொல், மனைவி இறந்துவிட்ட மற்றும் மறுமணம் செய்து கொள்ளாத ஒரு பெண்ணைக் குறிக்கிறது.

Widow Meaning In Tamil

Widow Meaning Synonyms

 • Bereaved Wife
 • Unmarried Woman
 • Spouseless Woman
 • Widowwoman

Widow Meaning Antonyms

 • Married Woman
 • Spouse
 • Husband
 • Married Person

Examples Of Widow Meaning

 • After Her Husband Passed Away, Sarah Became A Widow At The Age Of 45.
 • The Support Group Provided Counseling And Assistance To Recent Widows In Coping With Their Loss.
 • Maria Wore A Black Dress To The Funeral, A Tradition Often Observed By Widows In Mourning.
 • The Widow Inherited Her Late Husband’s Estate And Managed It With Great Care.
 • As A Widow, Emily Found Solace In Spending Time With Her Grandchildren.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts