Orator Meaning In Tamil

-

Orator Meaning In Tamil

ஒரு “சொற்பொழிவாளர்” என்பது பொதுப் பேச்சுகளில், குறிப்பாக சொற்பொழிவு, வற்புறுத்தல் மற்றும் செயல்திறனுடன் பேச்சுகள் அல்லது விளக்கக்காட்சிகளை வழங்குவதில் திறமையானவர்.

Orator Meaning In Tamil

Orator Meaning Synonyms

 • Speaker
 • Public Speaker
 • Lecturer
 • Speechmaker
 • Spokesperson
 • Debater
 • Communicator
 • Advocate
 • Presenter

Orator Meaning Antonyms

 • Listener
 • Silent Observer
 • Quiet Individual
 • Introvert
 • Mute
 • Non-speaker
 • Recluse
 • Taciturn Person
 • Retiring Individual

Examples Of Orator Meaning

 • The Politician Captivated The Audience With Her Passionate Speech, Proving Herself To Be A Skilled Orator.
 • As The Debate Team Captain, John Emerged As The Orator Of The Group, Delivering Persuasive Arguments With Confidence.
 • The Ceo’s Annual Address To Shareholders Showcased Her Abilities As An Orator, Instilling Confidence In The Company’s Direction.
 • In His Commencement Speech, The Valedictorian Demonstrated Remarkable Oratory Skills, Inspiring His Classmates To Pursue Their Dreams.
 • The Community Organizer Emerged As A Powerful Orator, Rallying Residents To Take Action Against Environmental Injustice.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts