Goons Meaning In Telugu

-

Goons Meaning In Telugu

“గూండాలు” అనేది తరచుగా నేర కార్యకలాపాలు లేదా హింసతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులను సూచిస్తుంది. వారు బెదిరింపు, బలవంతం లేదా ఇతర చట్టవిరుద్ధమైన ప్రవర్తనలలో పాల్గొనవచ్చు.

Goons Meaning In Telugu

Goons Meaning Synonyms

 • Thugs
 • Enforcers
 • Gangsters
 • Hooligans

Goons Meaning Antonyms

 • Law-Abiding Citizens
 • Civilians
 • Upstanding Individuals
 • Honest Citizens
 • Law-Abiding Residents
 • Innocents
 • Decent People
 • Civility Proponents
 • Nonviolent Individuals

Examples Of Goons Meaning

 • The Goons Threatened The Shopkeeper If He Didn’t Pay Protection Money.
 • The Movie Depicted A Gang Of Goons Terrorizing The Neighborhood.
 • The Politician Was Rumored To Have Hired Goons To Intimidate His Opponents During The Election.
 • The Goons Broke Into The Warehouse And Stole Valuable Merchandise.
 • The Police Arrested A Group Of Goons Involved In A String Of Robberies.
 • The Company Hired Security Guards To Protect Their Employees From Potential Goons.
 • The Goons Vandalized The Park, Causing Damage To Public Property.
 • The Local Community Organized A Neighborhood Watch To Keep An Eye Out For Goons.
 • The Protagonist Of The Story Stood Up To The Goons Who Were Bullying His Classmates.
 • The Corrupt Businessman Employed Goons To Silence Anyone Who Threatened To Expose His Illegal Activities.

Pari Meaning In Telugu | తెలుగులో పరి అర్థం

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts