Vulgar Meaning In Punjabi

-

Vulgar Meaning In Punjabi

“ਅਸ਼ਲੀਲ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਵਹਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Vulgar Meaning In Punjabi

Vulgar Meaning Synonyms

 • Indecent
 • Obscene
 • Coarse
 • Rude
 • Offensive

Vulgar Meaning Antonyms

 • Refined
 • Polite
 • Civilized
 • Sophisticated
 • Elegant
 • Decent
 • Respectable
 • Courteous

Examples Of Vulgar Meaning

 • Using explicit language or making crude jokes in public is considered vulgar.
 • Graffiti with obscene images or words can be seen as vulgar and offensive.
 • Making inappropriate gestures or comments about someone’s appearance is vulgar behavior.
 • Displaying excessive nudity or engaging in lewd acts in public spaces is seen as vulgar conduct.
 • Sharing offensive memes or posts on social media platforms can be perceived as vulgar behavior.
 • Wearing revealing or overly suggestive clothing in certain contexts may be considered vulgar.
 • Making derogatory remarks about someone’s race, gender, or sexual orientation is vulgar and discriminatory.
 • Laughing at someone’s misfortune or using humor at the expense of others’ feelings can be seen as vulgar.
 • Creating artwork or media that glorifies violence or promotes harmful stereotypes is often considered vulgar.
 • Engaging in public displays of affection that exceed social norms or boundaries may be viewed as vulgar behavior.

Accent Meaning In Punjabi | ਲਹਿਜ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts