Stallion Meaning In Tamil

-

Stallion Meaning In Tamil

 • குதிரை படை
Stallion Meaning In Tamil

“ஸ்டாலியன்” என்பது ஜெல்ட் செய்யப்படாத (காஸ்ட்ரேட்) ஒரு ஆண் குதிரை. இது பொதுவாக அதன் வலிமை, வீரியம் மற்றும் இனப்பெருக்க நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Stallion Meaning Synonyms

 • Male Horse
 • Stud
 • Entire Horse
 • Uncastrated Horse

Examples Of Stallion Meaning

 • The Rancher’s Prized Stallion Won Several Prestigious Horse Races.
 • A Beautiful Chestnut Stallion Grazed In The Meadow.
 • The Wild Stallion Led Its Herd Across The Vast Plains.
 • The Farmer’s Stallion Sired Many Strong Foals.
 • The Rodeo Cowboy Struggled To Tame The Bucking Stallion.
 • The Circus Featured A Stunning White Stallion In Its Equestrian Act.
 • The Knight Rode Into Battle Atop His Armored Stallion.
 • The Young Stallion Eagerly Followed Its Owner’s Commands During Training.
 • The Local Stable Offered Breeding Services With Its Champion Stallion.
 • A Magnificent Black Stallion Starred In The Hollywood Film.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts