Seizure Meaning In Tamil

-

Seizure Meaning In Tamil

“வலிப்பு” என்பது மூளையில் ஏற்படும் திடீர் மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற மின்சாரத் தொந்தரவைக் குறிக்கிறது, இது நடத்தை, உணர்வு, இயக்கங்கள் அல்லது உணர்வுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.

Seizure Meaning In Tamil

Seizure Meaning Synonyms

 • Convulsion
 • Fit
 • Attack
 • Spasm
 • Episode
 • Tremor
 • Occurrence

Seizure Meaning Antonyms

 • Release
 • Freedom
 • Liberation
 • Relinquishment
 • Surrender
 • Yielding
 • Abandonment
 • Forfeit

Examples Of Seizure Meaning

 • The Patient Experienced A Seizure While At Work, Causing Concern Among Coworkers.
 • Authorities Conducted A Seizure Of Illegal Drugs During The Raid On The Warehouse.
 • The Seizure Of Assets Occurred As Part Of The Investigation Into Financial Fraud.
 • She Suffered A Seizure During The Night And Was Rushed To The Hospital For Medical Attention.
 • The Government Imposed A Seizure Of Property As Punishment For Unpaid Taxes.

Vintage Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts