Perusal Meaning In Tamil

-

Perusal Meaning In Tamil

ஆய்வு என்பது எதையாவது கவனமாகவும் முழுமையாகவும் படிப்பது, ஆய்வு செய்தல் அல்லது படிப்பதைக் குறிக்கிறது.

Perusal Meaning In Tamil

Perusal Meaning Synonyms

 • Reading
 • Examination
 • Scrutiny
 • Study
 • Inspection
 • Review
 • Exploration
 • Analysis
 • Survey

Perusal Meaning Antonyms

 • Neglect
 • Ignorance
 • Oversight
 • Disregard
 • Inattention
 • Indifference
 • Haste
 • Negligence

Examples Of Perusal

 • After Receiving The Report, The Manager Took A Quick Perusal To Identify Key Findings.
 • Before Submitting The Essay, The Student Conducted A Final Perusal For Spelling And Grammar Errors.
 • The Detective’s Perusal Of The Crime Scene Led To Crucial Evidence Being Uncovered.
 • During The Meeting, The Team Members Were Given A Brief Perusal Of The Project Proposal.
 • Before Making A Decision, The Investor Requested A Perusal Of The Financial Statements.
 • The Teacher Asked For A Class-wide Perusal Of The Assigned Textbook Chapter For The Next Discussion.
 • The Magazine Editor Conducted A Swift Perusal Of The Submitted Articles To Select The Best Ones For Publication.
 • The Librarian Recommended A Perusal Of The Reference Section For Additional Information On The Topic.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts