Kama Meaning In Kannada

-

Kama Meaning In Kannada

“ಕಾಮ” ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು “ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Kama Meaning In Kannada

Kama Information

ಇದು ಬಯಕೆ, ಆನಂದ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, “ಕಾಮ” ಹಿಂದೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯ ದೇವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kama Meaning Synonyms

 • Desire
 • Passion
 • Lust
 • Sensuality
 • Erotic Longing
 • Amorousness
 • Ardor
 • Infatuation
 • Romance
 • Intimacy

Kama Meaning Antonyms

 • Aversion
 • Disinterest
 • Indifference
 • Detachment
 • Asceticism
 • Abstinence
 • Chastity
 • Repulsion
 • Disgust
 • Apathy

Examples Of Kama Meaning

 • The Protagonist’s Kama For Success Drove Him To Work Tirelessly Towards His Goals, Sacrificing Leisure Time For Career Advancement.
 • In The Heat Of The Moment, Their Kama Overpowered Rational Thought, Leading To A Spontaneous And Passionate Embrace.
 • The Painter Captured The Raw Essence Of Kama In The Intimate Brushstrokes Of His Masterpiece, Evoking A Sense Of Longing And Desire.
 • Despite Their Cultural Differences, Their Kama For Each Other Transcended Boundaries, Uniting Them In A Profound And Passionate Love Affair.
 • The Exotic Aroma Of Spices Ignited A Primal Kama Within Him, Evoking Memories Of Distant Lands And Forbidden Pleasures.
 • The Seductive Dance Of The Flames In The Fireplace Mirrored The Intensity Of Their Kama, Casting Flickering Shadows Across The Dimly Lit Room.
 • His Eyes Burned With An Intense Kama As He Gazed Upon Her, His Desire Palpable In Every Lingering Glance.
 • The Sultry Melody Of The Saxophone Stirred Something Deep Within Her, Awakening A Dormant Kama That She Thought She Had Long Buried.
 • Their Clandestine Rendezvous In The Moonlit Garden Was Fueled By A Forbidden Kama, Their Hearts Racing With The Thrill Of Secrecy And Passion.
 • As The Sun Dipped Below The Horizon, Their Kama Flared Like A Blazing Inferno, Consuming Them In A Whirlwind Of Ecstasy And Desire.

Rectum Meaning In Kannada | ಗುದನಾಳದ ಅರ್ಥ

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts