Electors Meaning In Tamil

-

Electors Meaning In Tamil

“தேர்தாளர்கள்” என்பது பிரதிநிதிகள் அல்லது தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ள தனிநபர்களைக் குறிக்கிறது. அவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வாக்களிப்பதன் மூலம் தேர்தல் செயல்பாட்டில் பங்கேற்கிறார்கள்.

Electors Meaning In Tamil

Electors Meaning Synonyms

 • Voters
 • Citizens
 • Constituents
 • Balloters
 • Participants
 • Suffragists
 • Electorate

Electors Meaning Antonyms

 • Nonvoters
 • Abstainers
 • Disenfranchised Individuals
 • Ineligible Voters
 • Nonparticipants
 • Unregistered Individuals
 • Excluded Voters
 • Noncitizens

Examples Of Electors Meaning

 • The Electors Lined Up Outside The Polling Station, Ready To Cast Their Votes In The City Council Election.
 • As Electors, We Have The Responsibility To Choose Our Leaders Wisely During The Upcoming National Election.
 • The Electors In The District Overwhelmingly Supported The Incumbent Mayor For Another Term In Office.
 • Each Elector Carefully Marked Their Ballot, Ensuring Their Voice Was Heard In The School Board Election.
 • The Electors Gathered In The Town Hall To Discuss The Candidates Running For The Position Of County Commissioner.
 • In A Democratic Society, The Rights Of Electors Are Essential For Maintaining Fair And Free Elections.
 • The Electors Debated Passionately About The Proposed Changes To The Local Tax Laws Before Casting Their Votes.
 • As Electors, We Have The Power To Shape The Future Of Our Community Through Our Participation In The Electoral Process.
 • The Electors Scrutinized The Candidates’ Platforms, Searching For The One They Believed Would Best Represent Their Interests.
 • Despite The Rain, The Dedicated Electors Turned Out In Large Numbers To Fulfill Their Civic Duty And Vote In The Referendum.

Vintage Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts