Bleat Meaning In Tamil

-

Bleat Meaning In Tamil

ஆட்டின் குரல்

Bleat Meaning Example

இது குறிப்பாக செம்மறி அல்லது வெள்ளாடுகளின் குரலைக் குறிக்கிறது, பெரும்பாலும் துன்பம், பசி அல்லது பிற உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

Bleat Meaning In Tamil

Bleat Meaning Synonyms

Baaபா
Bleatingஇரத்தப்போக்கு
Maaமா
Mewlமெவல்
Lowகுறைந்த
Cryகலங்குவது
Yowlஊளையிடு
Wail (In Some Contexts)அழுக (சில சூழல்களில்)
Howl (In Some Contexts)அலறல் (சில சூழல்களில்)

Bleat Meaning Antonyms

Silenceஅமைதி
Quietஅமைதியான
Hushஅமைதி

Bolo Meaning In Tamil

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts