Bolo Meaning In Tamil

-

Bolo Meaning In Tamil

வெட்டப் பயன்படும் கனமான கத்தி

Bolo Meaning In Tamil

Bolo Meaning Example

ஒரு பெரிய கத்தி: இந்த அர்த்தம் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் பிற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் தாவரங்களை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஆயுதம் போன்ற பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கனமான, ஒற்றை முனைகள் கொண்ட கத்தியைக் குறிக்கிறது.

Tea Totaler Meaning In Tamil | டீ டோட்டலர் என்பதன் பொருள்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts