Vardan Meaning In Telugu

-

Vardan Meaning In Telugu

“వర్దన్” అనే పేరుకు తెలుగులో నిర్దిష్టమైన అర్థం లేదు. ఇది సాంప్రదాయ తెలుగు పేరు కాదు, కాబట్టి దీనికి తెలుగు భాషలో ప్రత్యక్ష అనువాదం లేదా అర్థం ఉండకపోవచ్చు. వర్దన్ అనేది హిందీ పదం, దీని అర్థం ఆశీర్వాదం.

Vardan Meaning In Telugu

వర్దన్ తెలుగులో అర్థం

మీ జీవితంలో గౌరవనీయమైన వ్యక్తి మీ తలపై చేయి ఉంచి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే, మీరు అందించిన సందర్భంలో దానిని “వర్దం” అంటారు.

Meaning Of Match Suspended

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts