Gob Meaning In Tamil

-

Gob Meaning In Tamil

“கோப்” என்ற வார்த்தைக்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கலாம். சாத்தியமான சில அர்த்தங்கள் இங்கே:

Gob Meaning In Tamil

நிலக்கரி சுரங்கம்: நிலக்கரி சுரங்கத்தின் சூழலில், “கோப்” என்பது நிலக்கரியை பிரித்தெடுத்த பிறகு நிலத்தடி சுரங்கங்களில் எஞ்சியிருக்கும் கழிவுப் பொருட்கள் அல்லது குப்பைகளைக் குறிக்கிறது.

முறைசாரா மொழி: முறைசாரா ஆங்கிலத்தில், “கோப்” என்பது வாய் அல்லது எச்சில் துப்புவதற்கான ஒரு ஸ்லாங் வார்த்தையாக இருக்கலாம்.

பிரிட்டிஷ் முறைசாரா: பிரிட்டிஷ் முறைசாரா மொழியில், “கோப்” என்பது ஏதாவது ஒரு பெரிய அளவு அல்லது அளவைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

வட அமெரிக்க ஸ்லாங்: வட அமெரிக்க ஸ்லாங்கில், “கோப்” சில சமயங்களில் உமிழ்நீர் அல்லது துப்பலுக்கு ஒத்த பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Toucher Meaning In Tamil | தொடுபவர் பொருள்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts