Bearing Meaning In Tamil

-

Bearing Meaning In Tamil

“தாங்கும்” என்ற சொல் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியுடன் தொடர்புடைய திசை அல்லது நிலையைக் குறிக்கிறது, அல்லது அது ஒருவரின் நடத்தை, நடத்தை அல்லது தன்னைச் சுமக்கும் விதத்தைக் குறிக்கலாம்.

Bearing Meaning In Tamil

Bearing Meaning Synonyms

 • Demeanor
 • Posture
 • Manner
 • Attitude
 • Carriage
 • Deportment
 • Disposition
 • Portrayal
 • Character

Bearing Meaning Antonyms

 • Disorderliness
 • Disarray
 • Disturbance
 • Unsteadiness
 • Confusion
 • Disorientation
 • Agitation
 • Fractiousness
 • Turbulence

Examples Of Bearing Meaning

 • The Hiker Checked His Compass To Determine The Bearing Of The Mountain Peak.
 • Despite The Challenging Circumstances, She Maintained A Calm And Composed Bearing Throughout The Meeting.
 • The Engineer Inspected The Bearings Of The Machine To Ensure Smooth Operation.
 • The Witness Took The Stand And Gave Her Account, Bearing Witness To The Events She Had Observed.
 • After Years Of Hard Work, The Project Finally Started Bearing Fruit, Yielding Positive Results.
 • As The Team Leader, He Understood The Importance Of Bearing Responsibility For The Project’s Success.
 • Holding Onto Grudges Can Negatively Affect One’s Mental Health, So It’s Essential Not To Bear Grudges Against Others.

Polarise Meaning In Tamil | தமிழில் அர்த்தம்

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts